MUTLU BİR EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKI

İMZA ORTAOKULU - Eğitim

İmza Ortaokulu, öğrencilerin bu kademeyi bitirdiklerinde her alanda başarılı, her konuda bilgi sahibi, yaşadığımız toplumla uyum içinde, sosyal yönden gelişmiş olmalarını hedef alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

ORTAOKUL TÜRKÇE ZÜMRESİ

Üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle 5.sınıfından itibaren Türkçeyi incelikleriyle kavratmak, Türk Dilini sevdirmek, Türkçenin kurallarını öğretmek, öğrencinin gelişim süreci içinde Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmasını sağlamak, öğrencide okuma zevki ve okuma alışkanlığı aşılamak, sözlü ve yazılı anlatımını geliştirmek, yorum yapabilme becerisini vermek, öğrencilerimizi gelecek yaşamlarına Türkçeyi düzgün konuşan ve kendini anlatabilen gençler olarak hazırlamak zümremizin ana prensibidir.

5.6.7. ve 8. sınıfta  uygulanan test çalışmaları, ünite  sınavları ve görsel anlatımla konular pekiştirilmektedir. 8.sınıfta  Lise Giriş Sınavlarına yönelik çalışmalarla daha önceki yıllarda edinilen bilgiler  güçlendirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla sınavlarda Türkçe sorularının ağırlığı ve başarıyı etkileyişi öğrencilere verilmektedir. 

Türkçeyi okuyup anlamanın diğer derslerdeki etkisi ve soru çözümündeki  önemi öğrencilere kavratılarak okuma saatleri yapılmaktadır.

5.6.7. ve 8. sınıflara DBS   uygulanarak öğrencilerin başarı seviyeleri sık sık ölçülmektedir. Her gün okul çıkışında uygulanan etütlerle  konu eksikleri olan öğrenciler takviye edilmekte ve bu eksikleri zümre öğretmenleri tarafından giderilmektedir.

ORTAOKUL SOSYAL ZÜMRESİ

İnsanlık tarihinin gelişiminden başlayarak; tarihteki Türk devletlerini, Türk büyüklerini tanıtmak, yaşanan olaylardan ders alarak günümüzle bağlantı kurabilen gençler yetiştirmek, yurdumuzu tanıyarak ekonomik ve stratejik önemini kavratmak, toplumlar arası sosyal ilişkileri saptamak ve düşünmenin metodunu vermek, dersleri görsel ve işitsel öğelerle destekleyerek öğrencileri ezber yapma yönteminden uzaklaştırmak, kalıcı bilgilerle donatmak sosyal dersler zümresinin hedefidir.

Bütün öğrencileri sosyal derslerden yetiştirmek amacıyla, okul çıkışı uygulanan etüt çalışması ve 5. Sınıftan itibaren Lise Giriş Sınavlarına sınavlarına hazırlık dersleri seviyeyi en üst düzeyde tutma amacına yöneliktir.            

ORTAOKUL FEN ZÜMRESİ

Okulumuzda fen bilimleri dersleri, fen bilimlerinin hayatın içinde olduğunu öğretmek amacıyla yapılmaktadır. Amacımız fen bilimlerine ilgi duyan, sorgulayan ve araştıran yeni gelişmeleri izleyen, öğrendiklerini günlük hayata uyarlayabilen kendine ve çevresine sorumlu olan bireyler yetiştirmektir.

Fen dersleri; öğrencilerin görerek, duyarak, deneyerek öğrenmelerini  sağlamak amacı ile hazırlanmış laboratuvarlarda, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, proje çalışmaları ve kulüplerin yapılması esas alınmaktadır.

Deneyler, konuların daha iyi kavranmasını ,derse olan ilgilerinin artmasını sağlamaktadır. Her sınıf düzeyinde etkinlikler yapılmakta ve öğrenciler bu sayede yaparak yaşayarak dersi öğrenmektedir.

5. sınıftan itibaren ‘Liseye giriş’ sınavı için hazırlık çalışmalarına başlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere ders dışı soru çözüm teknikleri ve test çözümleri üzerine ek çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle 8. sınıfta derslere takviye olarak test çözümüne ve deneme sınavlarına yer verilmektedir.

Öğrenme-öğretme sürecinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak eksik kalınan yerler etüt ve bire bir çalışmalarla giderilir.

ORTAOKUL MATEMATİK ZÜMRESİ

Matematik derslerinde; öğrencilerin varsa matematikle ilgili olumsuz ön yargılarını değiştirmeyi, soyut düşünme ve dikkat yetilerini geliştirmeyi, öğrencilere matematiğin eğlenceli, kolaylıkla başarılabilir bir ders olduğunu düşündürmeyi, derste öğrendiklerini günlük yaşamın sorunlarını çözmede kullanma beceri ve alışkanlığı kazandırmayı, bir hedefe ulaşmada değişik doğru yollar olabileceğini göstermeyi, LGS hazırlığının zamanında ve gerekli şekilde yapılmasını, öğrencilerimizin akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla derslerimizi; ezberden olabildiğince uzak durarak, basitten karmaşığa, kolaydan zora giden bir yol izleyerek, öğrencilerin derse katılımını ve onlara problem çözdürmeyi,  neden-sonuç ilişkileri kurdurmayı, öğrenilenleri hayata uygulatmayı önemseyerek, görsel ve somut sunumlarla zevkli ve eğlenceli hâle getirerek, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmaya çalışarak, öğrenci merkezli, çağdaş ve aktif öğrenme tekniklerini uygulayarak,  proje ve performans ödevleri vererek işlemeye özen gösteriyoruz.


ORTAOKUL İNGİLİZCE ZÜMRESİ

Bir yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda İngilizce eğitiminin kalıcı öğrenme anlayışı ile gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenden dolayı öğrenci merkezli ve aktif öğrenme ilkelerini benimsemiş bulunmaktayız. İmza Eğitim Kurumları bünyesinde İngilizce eğitimini güncel yaşamla bağdaştırarak öğrenciyi de sisteme dahil etmek anlayışı prensibine dayalı çalışmaktayız. Bunlara ek olarak yaptığımız bazı çalışmalar şu şekildedir:
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda her hafta mini sınav (quiz) uygulanmaktadır.
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda her hafta çalışma kâğıdı (worksheet) uygulanmaktadır.
Derslerimiz tüm seviyelerde yazılım (software) içerikli olup, öğrencilerin görsel ve işitsel teknolojiyle iç içe olmasını sağlar.

Yaptığımız Spelling Bee yarışması ile öğrencilerimizin kelime bilgisini ve heceleme kabiliyetlerini arttırmayı hedefleriz.


8. Sınıflarda öğrencilere girecekleri Lise Giriş Sınavıyla ilgili müfredat uygulanmakta her hafta işlenen konularla ilgili testler çözülmektedir. Ayrıca kelime bilgisi çalışmaları yapılıp öğrencilere hazırladığımız çalışma kâğıtları (worksheetler ) verilmekte ve kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır. Derslerimiz sınav hazırlık haricinde, Cef(Common European Frame Work) uyumlu kitaplarla da skills saatlerinde devam etmektedir. Öğrenciler bu derste kelime dağarcıklarında üst seviyede geliştirebilir ve okudukları edebi metinle ilgili eleştiri yapabilir, karakter analizlerinde bulunabilirler. 


ORTAOKUL UYGULAMALI DERSLER ZÜMRESİ

Öğrencileri yakından tanıyıp zihinsel, bedensel gelişimlerinin ve el becerilerinin arttırılması için uygulanan resim, müzik ve beden eğitimi derslerinde amaç, öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

Beden Eğitimi derslerinde; öğretmenleri eşliğinde basketbol, voleybol, futbol sporları yapılmakta, oluşturulan takımlarla okullar arası karşılaşmalarda yer almaktadır.

Müzik derslerinde; gitar, org enstrümanlarının öğretimi, koro ve solo şan çalışmaları öğretmenleri eşliğinde yapılmaktadır.

Resim derslerinde ise güzel sanatlara yatkın ve ileride bu mesleği seçmek isteyen kabiliyetli öğrenciler ortaokul sıralarında belirlenmekte ve yönlendirilmektedir.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim, bireye kazandırılan davranışlarla, onun davranışlarında hedeflenen planlı değişiklikleri yaratma sürecidir. Bu nedenle, bireyin davranış değişikliklerinin etkili biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Eğitim ve öğretimde böyle bir amaca ulaşabilmek için, öğrencileri tanıma, öğrenmelerini izleme, öğrenme düzeylerini belirleme, belirlenen eksik yönleri tamamlama ve öğrenci niteliklerini arttırmaya ilişkin eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılır. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilere çeşitli yayınlardan sağlanan deneme sınavları yıl içerisinde yapılarak sınavlar aslına uygun olarak değerlendirip ayrıntılı analizleri yaparak, geri beslemeye gerek duyulan konuları saptar; ilgili bölümlere geri bildirimde bulunarak öğrenci başarısının artmasına katkıda bulunur.

ÖZEL İMZA ORTAOKULU 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ


Öğrenciye yönelik tüm çalışmalarımızda; öğrencinin yaşı, sahip olduğu özellikleri, aile yapısı, akademik başarısı, ilgileri, yetenekleri ve beklentileri dikkate alınmaktadır. Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda destekleyerek; kendine yetebilen, bağımsız, özgüvene sahip, sorumluluk alabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır.

Rehberlik Servisimiz ; 

* Kendini tanıma ve anlama; 
* Olumlu bir benlik imajı geliştirme ; 
* Duygu ve düşüncelerini ifade etme ; 
* Ailesi ve çevresi ile etkili iletişim kurma; 
* Sorun çözme ve karar verme; 
* Hedef oluşturma; 
* Sosyal becerilerini geliştirmede öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.

Rehberlik Servisimizde, çağdaş rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışı olarak koruyucu-önleyici yaklaşım benimsenmektedir. Bu nedenle, öğrenciyi ve aileyi tanımaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. 
Rehberlik Servisinin amaçlarından biri de; öğrenci, veli, öğretmen ve idare arasında sürekli iletişim ve işbirliği sağlanmasında etkin rol oynamaktır. Bu amaca ulaşmada, ailelerin desteği ve işbirliği ayrıca önem taşımaktadır.

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

I. ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

* Oryantasyon / uyum çalışmaları 
* Öğrenciyi tanıma çalışmaları 
(gözlem ,görüşme, testler, anket, envanter ve etkinlikler…vb. ) 
* Sınıf içi uygulamalar 
* Akademik başarıyı geliştirme ve izleme çalışmaları 
* Rehberlik ve Danışmanlık Çalışmaları 
-Bireysel danışmanlık 
-Grup Rehberliği ve Danışmanlığı 
(İletişim, ders başarısı, sınav kaygısı, akran baskısı.. vb. konularda öğrenciye destek çalışmaları .) 
* Sosyal Becerileri geliştirme çalışmaları 
* Öğrenciyi tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla yapılan uygulama sonuçları öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır. Kişisel bilgilerin paylaşılması söz konusu olduğunda, öğrencinin onayı alınır.

II. ÖĞRETMENE YÖNELİK

* Danışmanlık çalışmaları 
* Hizmet içi eğitim çalışmaları
- Seminer, toplantı vs.… düzenleme 
- Bülten hazırlama

III. VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

* Veliyi tanıma çalışmaları 
* Danışmanlık çalışmaları 
* Veliyi bilgilendirme çalışmaları 
-Bülten hazırlama 
-Seminer, toplantı vs… düzenleme
* Okul Aile Birliği ile işbirliği

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA SİSTEMİ 

Rehberlik servisinde bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yürütülmektedir. Görüşmek isteyen velilerimiz (0374) 222 43 34   numaralı telefondan randevu alabilirler. Rehberlik servisinde yapılan tüm görüşmeler "bireye saygı ve "gizlilik ilkesi" esas alınarak yapılmaktadır.